Algemene voorwaarden

Artikel 1 De onderneming

 1. Valk & Folmer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66048834, gevestigd te Apeldoorn, Molenstraat-Centrum 441.
 2. Valk & Folmer treedt op als detaillist van onder andere (maat)pakken, trouwpakken (op maat), (maat)overhemden, (maat)jassen, (maat)colberts, (maat)broeken, (maat)schoenen en accessoires.
 3. Valk & Folmer houdt zich bezig met de vervaardiging en levering van bovengenoemde artikelen.

Artikel 2 Algemeen

 1. De algemene voorwaarden van Valk & Folmer zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen.
 2. Op verzoek zullen deze voorwaarden kosteloos toegezonden worden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen.

Artikel 3 Overeenkomst en bestelling

 1. Door een bestelling te plaatsen via de webshop of door ons opdracht te geven maatkleding te vervaardigen, geeft u aan met deze algemene (leverings)voorwaarden akkoord te gaan.
 2. Ter bevestiging ontvangt u een e-mail op het door u opgegeven e-mailadres. Indien u onverhoopt geen e-mail ontvangt, is uw bestelling toch van kracht.
 3. Valk & Folmer tracht afbeeldingen en stofstalen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Alle afbeeldingen en stofstalen dienen als indicatie en zijn niet bindend.
 4. De prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
 5. De aanpassingen van prijzen gelden vanaf het moment van publicatie op de website of mondelinge mededeling. De aanpassingen van prijzen zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen en voor reeds geleverde artikelen.
 6. Valk & Folmer is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden, indien er goede gronden zijn om aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.
 7. Indien er niet vooraf (aan)betaald is kan Valk & Folmer afzien van productie of deze uitstellen.

Artikel 4 Een aanbod en aanbiedingen (kortingen)

 1. Een aanbod van Valk & Folmer is altijd vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Valk & Folmer kan niet aan een aanbod worden gehouden, indien u redelijkerwijs had kunnen of moeten begrijpen dat het om een kennelijke vergissing of verschrijving ging.
 2. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Valk & Folmer op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
 3. Kortingen kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

Artikel 5 Verzending en verzendkosten

 1. Wij streven er naar uw bestelling zo snel mogelijk te leveren. Doorgaans bedraagt de levertijd een tot vijf werkdagen.
 2. Valk & Folmer rekent geen verzendkosten bij een besteding van 150 euro of meer. Bij bestedingen onder 150 euro rekenen wij 6,95 euro verzendkosten. Voor verzendingen buiten Nederland kunnen andere tarieven van toepassing zijn.

Artikel 6 Betalen en betaalmogelijkheden

 1. Bij bestellingen op de webshop kunt u kiezen uit de volgende veilige betalingen: iDeal, Mastercard, Visa en achterafbetaling via Klarna.
 2. In onze winkel kunt u uitsluitend per pin of contant betalen.
 3. Bij bestellingen van maatkleding of andere artikelen die volgens uw specificaties/wensen worden vervaardigd, dient er een aanbetaling te worden gedaan van minimaal vijftig procent van het factuurtotaal.
 4. Valk & Folmer blijft volledig eigenaar van alle geleverde artikelen tot het moment dat de verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.
 5. Indien u in gebreke blijft uw betalingsverplichting te voldoen, kan Valk & Folmer niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle kosten die Valk & Folmer maakt ten behoeve van de inning van het verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Herroepingsrecht bij koop op afstand (webshop)

 1. U heeft het recht om binnen veertien dagen na ontvangst (een deel van) uw bestelling zonder opgave van redenen te retourneren of terug te brengen. Voorwaarde is wel dat het artikel ongebruikt is, de originele labels en prijskaartjes bevat en in de originele verpakking zit.
 2. De kosten voor het retourneren van een artikel zijn voor uw rekening.
 3. Indien u een artikel retourneert in de winkel ontvangt u geen contant geld terug, maar een bewijs dat u hier recht op heeft. Valk & Folmer streeft er naar het bedrag binnen zeven werkdagen op uw rekening bij te schrijven.
 4. Dit artikel is niet van toepassing op maatkleding of andere artikelen die volgens uw specificaties/wensen zijn vervaardigd.

Artikel 8 Herroepingsrecht bij consumentenkoop (in de winkel)

 1. Valk & Folmer wil dat klanten tevreden zijn over hun aankoop. Wanneer u niet tevreden bent over uw aankoop, verzoeken wij u onverlet en uiterlijk binnen zeven dagen contact met ons op te nemen. Indien wij uw ontevredenheid gegrond achten, zullen wij, zover redelijk en billijk, een nieuw artikel aanbieden of (een deel van) het betaalde bedrag terugstorten.
 2. Ondergoed, zoals sokken/kousen, onderbroeken en (onder)shirts, is hygiëneproduct en kan daarom niet worden geretourneerd.
 3. Dit artikel is niet van toepassing op maatkleding of andere artikelen die volgens uw specificaties/wensen zijn vervaardigd.

Artikel 9 Herroepingsrecht op maatartikelen

 1. Het is niet mogelijk maatkleding of andere artikelen die volgens uw specificaties/wensen zijn vervaardigd te retourneren.
 2. Zolang maatkleding of andere artikelen die volgens uw specificaties/wensen worden vervaardigd nog niet zijn afgeleverd, is het mogelijk uw bestelling te annuleren. De reeds door Valk & Folmer gemaakte kosten en kosten welke voortvloeien uit de annulering zullen bij u in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Valk & Folmer voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een aangeschaft artikel, is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het artikel.

Artikel 11 Overmacht

 1. In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: alle terkortkomingen welke Valk & Folmer niet aan te rekenen zijn.
 2. In het geval van overmacht waardoor Valk & Folmer niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 12 Garantie: pasgarantie en duurzaamheidsgarantie

 1. Valk & Folmer garandeert dat de door hun te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. De pasgarantie strekt voor zover u niet meer dan vijf kilogram in gewicht of meer dan vijf centimeter in omvang van de taille veranderd na het moment van opmeten.
 3. De duurzaamheidsgarantie op pakken, broeken, colberts en vesten is bij normaal gebruik drie jaren.
 4. De duurzaamheidsgarantie op overhemden, schoenen en accessoires is bij normaal gebruik een jaar.
 5. Fietsen valt niet onder normaal gebruik van een pak of broek. De wrijving van de broek of het pak tegen het fietszadel zorgt voor een zeer snelle slijtage.
 6. Indien genoemde termijnen niet worden gehaald, zal Valk & Folmer het artikel repareren of opnieuw maken. Na zes maanden na aflevering wordt er na rato van de duurzaamheid een bijdrage in de kosten aan u gerekend indien een artikel opnieuw gemaakt moet worden.
 7. Valk & Folmer geeft geen geld retour indien genoemde termijnen niet worden gehaald, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13 Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Valk & Folmer partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Valk & Folmer zal te allen tijde proberen een klacht in goed overleg met u op te lossen. Mocht er niet een gezamenlijke oplossing gevonden worden, dan dient het geschil te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.